Selecteer een pagina

 

Algemene voorwaarden Pest Delete ongedierte bestrijding:

 • Artikel 1

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Pest Delete ongedierte bestrijding en een opdrachtgever, waarop Pest Delete ongedierte bestrijding deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Pest Delete ongedierte bestrijding en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 • Artikel 2

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Een overeenkomst is tot stand gekomen als de offerte schriftelijk of per mail is bevestigd. Een overeenkomst tussen Pest Delete ongedierte bestrijding en de opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat Pest Delete ongedierte bestrijding uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door  Pest Delete ongedierte bestrijding afgegeven offerte of, als er geen offerte is afgegeven, door de door  Pest Delete ongedierte bestrijding normaliter gehanteerde prijzen. 

 • Artikel 3 Prijzen

Voor het verrichten van bestrijdingswerkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. Als er geen prijs is overeengekomen, zal Pest delete ongedierte bestrijding zijn gebruikelijke tarief in rekening brengen.                                                                                                                                                     

 In geval van wijzigingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Pest delete ongedierte bestrijding zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Een opdrachtgever die consument is, heeft, in geval de prijsverhoging van een reeds tot stand gekomen overeenkomst meer dan 15% bedraagt van de overeengekomen prijs, het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, in welk geval hij verplicht is het reeds geleverde of gepresteerde naar rato te vergoeden. Voor dat deel blijven de bepalingen van deze voorwaarden geheel van toepassing. 

De prijs die is vastgesteld in een overeenkomst met een duur van meer dan 12 maanden kan telkens na 12 maanden geïndexeerd worden.

 • Artikel 4 Uitvoering van de werkzaamheden

Pest Delete ongedierte bestrijding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Pest Delete ongedierte bestrijding rust een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pest Delete ongedierte bestrijding het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan derden verstrekken, zonder daarover eerst met Pest Delete ongedierte bestrijding te overleggen. Deo draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pest Delete ongedierte bestrijding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pest Delete ongedierte bestrijding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pest Delete ongedierte bestrijding zijn verstrekt, heeft Pest Delete ongedierte bestrijding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Pest Delete ongedierte bestrijding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pest Delete ongedierte bestrijding is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle aanwijzingen van of namens Pest Delete ongedierte bestrijding, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Pest Delete ongedierte bestrijding direct na aankomst met de werkzaamheden kan beginnen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enzovoort. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.

De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpmaterialen en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Pest Delete ongedierte bestrijding  ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan.

Indien als gevolg van een of meer oorzaken niet binnen de risicosfeer van een der partijen de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd.

Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken kan worden verstaan: oorlog, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, pandemieën, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden, die de verantwoorde uitvoering van overeengekomen werkzaamheden beletten.

 • Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk

Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekening gebracht. Meer en/of minder werk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd. indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft Pest Delete ongedierte bestrijding het recht te vorderen dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen.

 het recht te vorderen dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen.

De meer of mindere kosten, uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl Pest Delete ongedierte bestrijding bovendien recht zal hebben op vergoeding van al de ontstane kosten. De bovengenoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

 • Artikel 6 Het bestrijden van knaagdieren
  1. De weringsmaatregelen, als door Pest Delete ongedierte bestrijding aangegeven in een inspectierapport, moeten binnen de aangegeven termijn door de opdrachtgever zijn aangebracht.
  2. De deuren dienen zoveel mogelijk gesloten te blijven.
  3. De wanden van het te bestrijden object dienen bereikbaar te zijn, dit houdt in dat alle pallets en andere aanwezige producten minstens 50 cm. van de wand geplaatst moeten worden.
  4. Afgesloten delen van het pand als kruipruimtes, verlaagde plafonds en dergelijke, moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever.
  5. De door ons aangegeven hygiënische maatregelen moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd.
  6. Uitwerpselen dienen wekelijks verwijderd te worden door de opdrachtgever. Voerkisten

e.d. mogen alleen in overleg met Pest Delete ongedierte bestrijding verplaatst worden.

 • Artikel 7 Het bestrijden van insecten, mijten en vliegende plaagdieren
  1. Bij vlooienbehandeling dient het tapijt zo vrij mogelijk gemaakt te worden, kleden moeten verwijderd en buiten opgehangen worden door de opdrachtgever, deze worden dan buiten behandeld.
  2. Het beddengoed moet, als in deze kamers overlast is, worden gewassen door de opdrachtgever. Alleen matras en kussen(s) mogen aanwezig zijn.
  3. Tevens moet er vlak voor de bestrijding gestofzuigd worden en de stofzak in de container deponeren.
  4. Bewoners en huisdieren moeten gedurende 3 uur na de behandeling elders verblijven.
  5. Bij aquaria moet de filterpomp uitgezet worden gedurende 3 uur.
  6. Na de behandeling moet grondig geventileerd worden en mag er niet gestofzuigd worden. Dit in verband met de noodzakelijke nawerking van het middel.
  7. Bij overige insecten dient u de vooraf in de offerte vermeldde afspraken, ventilatietijd en de tijd dat u de ruimte niet mag betreden aan te houden.
 • Artikel 8 Het bestrijden van insecten in het algemeen
  1. De afspraken over afdekken etc. dienen te worden nagekomen.
  2. Levensmiddelen zoveel mogelijk verwijderen, vooral fruitschalen ed.
  3. Huisdieren en personen de ruimte niet laten betreden binnen de afgesproken tijd. 4.Meerwerk zal worden berekend, in een reële verhouding met het door ons meer uitgevoerde werk.
  4. Pest Delete ongedierte bestrijding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product. 6. Vlekken ontstaan door oplossingen van nicotine en schoonmaakmiddelen op plafonds en wanden, zijn niet voor rekening van Pest Delete ongedierte bestrijding.
 • Artikel 9 Het bestrijden van houtaantastende insecten, schimmels/zwammen en preventief beschermen van hout
  1. Het te behandelen hout moet, in overeenstemming met afspraken in het inspectierapport of de offerte, zo goed mogelijk bereikbaar zijn.
  2. De te behandelen ruimtes moeten ontruimd worden.
  3. Bouwkundige gebreken moeten zo goed mogelijk hersteld zijn. Lekkages moeten zo spoedig mogelijk worden verholpen.
  4. Het te behandelen hout moet spuit klaar zijn (stof- en spinnenwebvrij). Indien dit niet het geval is, zal Pest Delete ongedierte bestrijding het spuit klaar maken. Dit wordt als meerwerk opgegeven en verrekend.
  5. Indien er volgens een afspraak toch bepaalde goederen blijven staan, dienen dezen zeer goed door de opdrachtgever met deugdelijke folie te worden afgedekt. 6. Levensmiddelen dienen altijd verwijderd te worden door de opdrachtgever.
  6. Huisdieren mogen, evenals personen, gedurende de behandeling tot 48 uur na de behandeling, niet langdurig in de behandelde ruimtes verblijven. Dit geldt ook voor de aangrenzende vertrekken. Let hierbij ook op vogels en vissen!
  7. Elektronische apparaten moeten door de opdrachtgever deugdelijk afgedekt en ontkoppeld worden. Vloerbedekkingen moeten deugdelijk worden afgedekt.
  8. Na de behandeling moet voldoende worden geventileerd en mogen de behandelde ruimtes en aangrenzende ruimtes gedurende 48 uur niet langdurig worden betreden.
  9. Lekkages, ontstaan op onderliggende plafonds etc. zijn niet voor rekening van Pest Delete ongedierte bestrijding.
  10. Garanties op alle door Pest Delete ongedierte bestrijding behandelde delen zijn niet van toepassing op geschilderde, gebeitste, onbereikbare en onbehandelde delen waarop geen garantie kan worden gegeven.
  11. Inspectierapporten hebben alleen betrekking op de door Pest Delete ongedierte bestrijding bekeken en bereikbare delen. Dit geldt tevens voor adviezen. Pest Delete ongedierte bestrijding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor delen die niet bekeken en onbereikbaar waren bij de inspectie. Iedere aansprakelijkheid wordt hierbij uitgesloten.
  12. Na de behandeling is het mogelijk dat u toch nog hoopjes boormeel aantreft. Dit betekent dat de larven nimfen zijn geworden en dat deze zich toch nog een weg naar buiten proberen te vreten. Dezen zullen, na het verlaten van het hout, alsnog doodgaan voordat ze de eitjes kunnen leggen.
  13. Boktoraantastingen dienen door Pest Delete ongedierte bestrijding open gemaakt te worden, waardoor zichtbare schade aan de constructie ontstaat. Dit is nodig voor een afdoende bestrijding. Indien bij inspectie geen boktorsporen zijn aangetroffen, en deze bij de bestrijding wel worden aangetroffen, zal het openkrabben van de aantasting als meerwerk worden berekend, dit in overleg met de opdrachtgever.
  14. Indien zich vleermuizen ophouden in de kap van een gebouw en dit is bekend bij de opdrachtgever, moet dit vroegtijdig worden gemeld bij Pest Delete ongedierte bestrijding. Dit geldt ook voor kerkuilen. Zolang deze dieren zich in de te behandelen ruimtes bevinden, zal de bestrijding uitgesteld worden.
  15. Pest Delete ongedierte bestrijding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.
  16. Meerwerk als gevolg van het niet uitvoeren van punt 1,2,3,4,5,6 en 8 zal in overleg met de opdrachtgever doorberekend worden.
 • Artikel 10 Betaling

Door Pest Delete ongedierte bestrijding verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Pest Delete ongedierte bestrijding . Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, derhalve 12 % per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 

Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Pest Delete ongedierte bestrijding  worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00. 

De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de hiervoor genoemde contractuele rente verschuldigd.

 • Artikel 11 Klachten

Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te gebeuren, bij gebreke daarvan zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Zolang op een klacht door Pest Delete ongedierte bestrijding nog niets is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

 • Artikel 12 Niet-nakoming en beëindiging

Indien niet nakoming van de overeenkomst te verwijten is aan 1 of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en/of pandemieën, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht. In andere gevallen waarin een der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, evenals in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten. 

 • Artikel 13 Garanties en aansprakelijkheid

Mededelingen door of namens Pest Delete ongedierte bestrijding , betreffende de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enzovoorts, gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

Pest Delete ongedierte bestrijding verplicht zich ertoe de werkzaamheden naar beste vermogen te doen in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat  Pest Delete ongedierte bestrijding zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

Pest Delete ongedierte bestrijding is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Pest Delete ongedierte bestrijding. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan. Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering.

Iedere aansprakelijkheid van Pest Delete ongedierte bestrijding  voor schade, die ontstaat als gevolg van de gebruikte producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Pest Delete ongedierte bestrijding . In dat geval zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.

Pest Delete ongedierte bestrijding is niet aansprakelijk voor schade indien blijkt, dat opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften – aan het product andere producten heeft toegevoegd, welke de beoogde werking van het product van Pest Delete ongedierte bestrijding

 tenietdoet – voor het product van Pest Delete ongedierte bestrijding allergisch is, dan wel allergisch op het product reageert – het product niet op de voorgeschreven wijze heeft bewaard, dan wel het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoeld is, het product niet goed heeft onderhouden – het niet-consumptieve product heeft ingenomen – het product heeft gebruikt na de houdbaarheidsdatum – aan Pest Delete ongedierte bestrijding onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt en  Pest Delete ongedierte bestrijding van deze gegevens is uitgegaan – het product heeft gebruikt terwijl voor opdrachtgever kenbaar was dat het product een gebrek had.

Pest Delete ongedierte bestrijding is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade.
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pest Delete ongedierte bestrijding.
 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

Pest Delete ongedierte bestrijding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Pest Delete ongedierte bestrijding is kenbaar gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

 • Artikel 14 Opzegging en beëindiging

Opzegging dient 3 maanden voor het verstrijken van de einddatum schriftelijk of per mail bij

ons binnen te zijn. Indien hier geen gebruik van wordt gemaakt wordt de overeenkomst stilzwijgend met dezelfde periode verlengd. Tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Pest Delete ongedierte bestrijding gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, evenals een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving. 

 • Artikel 15 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen Pest Delete ongedierte bestrijding en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland – West-Brabant. Nederlands recht is van toepassing.

 • Artikel 16 Wijziging

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Pest Delete ongedierte bestrijding en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Pest Delete ongedierte bestrijding behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn door Pest Delete ongedierte bestrijding voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld, liggen voorts ter inzage op het kantoor van Pest Delete ongedierte bestrijding te Tilburg en worden op eerste verzoek kosteloos aan de opdrachtgever toegezonden. Op internet zijn zij te vinden op www.pestdelete.nl